Praktinis UML

Įvairios pamokosKitos pamokos

0 • 23990 •

Pav.: Praktinis UML

Panaudos atvejų diagrama (angl. Use Case diagram)

Panaudos atvejų diagrama naudojama sistemą sudarantiems pirminiams elementams ir procesams nustatyti. Pirminiai elementai vadinami „aktoriais“, o procesai - „panaudos atvejais“. Panaudos atvejų diagrama parodo, kurie aktoriai sąveikauja su kiekvienu panaudos atveju.

Elementai

Panaudos atvejų diagrama yra pakankamai paprasta ir aprašo dvi elementų rūšis: vieni simbolizuoja vaidmenis verslo srityje, o kiti – veiklos procesus. Panagrinėkime, kokie elementai sudaro panaudos atvejų diagramą.

Aktoriai: simbolizuoja bet kokią esybę (ar esybes), atliekančią konkrečius vaidmenis turimoje sistemoje. Skirtingi aktoriaus simbolizuojami vaidmenys yra tikrieji sistemoje esančių vartotojų veiklos vaidmenys. Aktorius panaudos atvejų diagramoje sąveikauja su panaudos atvejais.

Panaudos atvejai: panaudos atvejai panaudos atvejų diagramoje vizualiai parodo skirtingą funkcionalumą sistemoje. Pagrindinis terminas čia – „skirtingas funkcionalumas“. Norėdami pasirinkti veiklos procesą, kaip galimą panaudos atvejį modeliavimui, turite įsitikinti, kad šis veiklos procesas yra diskretus. Nustatydami panaudos atvejus, jūs visų pirma turėtumėte savo probleminiame teiginyje išskirti atskiras veiklos funkcijas.

Sistemos riba: sistemos riba apibrėžia būsimos sistemos apimtį. Sistema negali turėti beribio funkcionalumo. Taigi iš to išplaukia, kad panaudos atvejai taip pat turi turėti apibrėžtas ribas. Panaudos atvejų diagramos sistemos riba apibrėžia sistemos ribas. Sistemos riba vaizduojama kaip stačiakampis, apimantis visus sistemoje esančius panaudos atvejus.

Sąryšiai

Įtraukimas: kai panaudos atvejis vaizduojamas kaip naudojantis kito panaudos atvejo diagramoje funkcionalumą, toks sąryšis tarp panaudos atvejų vadinamas įtraukimo sąryšiu. Paprastai šnekant, esant įtraukimo sąryšiui, panaudos atvejis kaip savo veiklos proceso srauto dalį „įtraukia“ funkcionalumą, aprašytą kitame panaudos atvejyje. Įtraukimo sąryšis vaizduojamas rodykle su punktyrine linija. Rodyklės smaigalys nukreipiamas į viršesnįjį (bazinį) panaudos atvejį, o žemesnysis panaudos atvejis prijungiamas prie rodyklės pagrindo. Stereotipas "<>" nustato įtraukimo sąryšį.

Išplėtimas: esant išplėtimo sąryšiui tarp dviejų panaudos atvejų, žemesnysis panaudos atvejis prijungiamas prie jau esamo viršesniojo funkcionalumo ir charakteristikų. Išplėtimo sąryšis vaizduojamas rodykle su punktyrine linija, tokia pat kaip įtraukimo sąryšio. Rodyklės smaigalys nukreipiamas į viršesnįjį panaudos atvejį, o žemesnysis panaudos atvejis prijungiamas prie rodyklės pagrindo. Stereotipas "<>" nustato išplėtimo sąryšį.

Apibendrinimas: apibendrinimo sąryšis taip pat yra hierarchinis sąryšis tarp panaudos atvejų. Esant apibendrinamajam sąryšiui, žemesnysis panaudos atvejis turi pagrindinio verslo proceso reikšmę, tačiau praplečia viršesnįjį panaudos atvejį. Panaudos atvejų diagramoje apibendrinimas vaizduojamas kaip rodyklė su trikampiu smaigaliu. Žemesnysis panaudos atvejis yra ties rodyklės pagrindu. Rodyklės smaigalys prijungiamas prie viršesniojo panaudos atvejo.

Išvados

Naudojant panaudos atvejų diagramas verslo funkcionalumą galima greitai pavaizduoti paprastu ir aiškiu būdu. „Paklojus“ panaudos atvejų vaizdavimo pagrindus, sekantis žingsnis yra detalių panaudos atvejų scenarijų, kurie bus pagrindiniai sistemos reikalavimai, rašymas.

Klasių diagrama

Taigi taikomąją programą sudaro klasės, o diagrama, vaizduojanti santykius tarp kiekvienos klasės, yra klasių diagrama.

Pagal apibrėžimą, klasių diagrama yra diagrama, vaizduojanti klasių rinkinį ir sąsajas, kartu su ryšiais, esančiais tarp klasių ir sąsajų.

Elementai

Klasė: klasę vaizduoja turimos sistemos objektas, suteikiantis inkapsuliuotą tam tikro turimo objekto funkcionalumo realizavimą. Jį klasė kitoms klasėms pateikia kaip metodą. Be veiklos funkcionalumo klasė taip pat pasižymi savybėmis, atspindinčiomis unikalias klasės ypatybes. Klasės savybės vadinamos atributais.

Sąsaja (angl. interface): sąsaja yra klasės variantas. Kaip jau išsiaiškinome, klasė suteikia inkapsuliuotą tam tikro sistemos veiklos funkcionalumo įgyvendinimą. Kita vertus, sąsaja suteikia tik sistemos veiklos funkcionalumo apibrėžimą. Tikrąjį veiklos funkcionalumą vykdo atskira klasė.

Paketas (angl.package): paketas leidžia į grupes surinkti klases ir/arba sąsajas, kurios yra iš prigimties panašios arba susijusios. Šių projektavimo elementų sugrupavimas pakete pagerina klasių diagramų, o ypač sudėtingų klasių diagramų, skaitomumą.

Sąryšiai

Akivaizdu, kad klasių diagramoje negali būti „plūduriuojančių“ klasių; jūs turite matyti sąryšius tarp jų. Pateiktoje lentelėje rodomos sąryšių tarp klasių rūšys, jų simboliai ir aprašai.

Sąryšis Simbolis Aprašas
Asociacija (angl. Association) Kai dvi klasės tarpusavyje sujungtos bet kokiu ryšiu, nustatomas asociacijos sąryšis. Pavyzdžiui: asociacija „studentas studijuoja universitete“ gali būti pavaizduota taip: (žr. kairėje)
Kartotinumas (angl. Multiplicity Tokio sąryšio pavyzdys yra daug studentų, studijuojančių tame pačiame universitete. Taigi atlikus sąryšį, šalia studentų klasės atsiranda žvaigždutė (sąryšiai vienas su daug, daug su daug ir pan.).
Nukreiptoji asociacija (angl. Directed Association) Numatytasis sąryšis tarp klasių yra dvikryptis. Sąryšio kryptį galite apibrėžti taikydami nukreiptąją asociaciją. Rodyklės smaigalys nustato „apimančio-apimamo“ sąryšį.
Refleksyvioji asociacija (angl. Reflexive Association) Nėra atskiro simbolio. Vis dėlto sąryšis nurodo tą pačią klasę. Tokio sąryšio pavyzdys yra situacija, kai klasė turi daug pareigų. Pavyzdžiui, universiteto darbuotojas gali būti dėstytojas, ūkvedys arba referentas.
Agregavimas (angl. Aggregation) Kai klasę sudaro kitų klasių rinkinys, tai vadinama agregavimo sąryšiu tarp šių klasių. Šis sąryšis taip pat vadinamas „turi, susideda iš“.
Kompozicija (angl. Composition) Komponavimas yra agregavimo sąryšio atmaina. Komponavimas žymi, kad klases jungia tvirtas gyvavimo ciklas.
Paveldėjimas/apibendrinimas (angl. Inheritance/Generalization) Dar vadinamas „yra“ sąryšiu, kadangi žemesnioji klasė yra viršesniosios klasės rūšis. Apibendrinimas yra pagrindinė sąryšio rūšis, naudojama pakartotinai klasių diagramoje panaudojamiems elementams apibrėžti. Žemesniosios klasės „paveldi“ bendrą funkcionalumą, nurodytą viršesniojoje klasėje.
Realizavimas (angl. Realization) Esant realizavimo sąryšiui, vienas objektas (paprastai sąsaja) apibrėžia funkcionalumų rinkinį kaip vienetą, o kitas objektas (paprastai klasė) „realizuoja“ šiuos funkcionalumus, vykdydama funkcionalumą, nurodytą minėtame vienete.

Sekų diagrama (angl. Sequence diagram)

Sekų diagrama vaizduoja sistemoje atsirandančių veiksmų seką. Sekų diagramoje fiksuojama metodų kiekviename objekte iškvieta ir iškvietos atsiradimo tvarka.

Sekų diagrama yra dvimatė. Horizontalioji ašis rodo vaizduojamo objekto gyvavimą, tuo tarpu vertikalioji ašis rodo šių objektų sukūrimo ar iškvietos seką.

Sekų diagramą sudaro objektai ir pranešimai. Objektai vaizduojami lygiai taip pat, kaip visose UML diagramose – kaip stačiakampiai su pabrauktu klasės pavadinimu, įrašytu stačiakampyje.

Objektas gali iškviesti pats save (grįžtamai). Tai žymi rodyklė, kurios pabaiga ir pradžia sutampa.

Elementas ir jo aprašas Simbolis
Objektas: pirminis elementas sekų diagramoje yra objektas – klasės objektas. Sekų diagramą sudaro įvairių objektų sekos sąveikos. Objektas žymimas stačiakampiu, turinčiu pavadinimą. Pavadinimas simbolio ":" kairėje yra objekto pavadinimas, o simbolio dešinėje - klasės pavadinimas.
Pranešimas: sąveika tarp skirtingų objektų sekų diagramoje yra vaizduojama pranešimų pavidalu. Pranešimas žymimas nukreipta rodykle. Priklausomai nuo pranešimo rūšies, skiriasi ir žymėjimas. Sekų diagramoje galima vaizduoti paprastuosius pranešimus, specialiuosius pranešimus, skirtus objektams sukurti ar sunaikinti, ir atsakymus.

Išvados

Išsiaiškinome, jog sekų diagrama vaizduoja skirtingų sistemoje esančių objektų sąveiką.

Sudedame taškus ant "i"

Svarbu suprasti, jog sekų diagramoje sąveika vykstanta tarp objektų, kurie ateina iš klasių diagramos. Pradinis signalas gali būti gaunamas iš naudotojo, kuris žymimas kaip atskiras objektas.

Įvykiai, kurie sudaro sekų diagramos scenarijus turėtų atspindėti veiklos diagramoje pateiktas sistemos funkcijas.

Naudinga

  • Naudokitės nemokamu Jude UML įrankiu diagramų braižymui!

Pamoka pateikta

Facebook